Referat fra skolebestyrelsesmøde d. 4. marts 2010

 

Referent: Kirsten Tønnesen

 

1. Meddelelser

Formanden

Ingen bemærkninger.

 

Skolen v/Bjarne Nielsen

Art Study Sydfyn er et netværk, der genne forskellige initiativer vil  bringe kunsten og kreativiteten ind i skolen. Tinagagerskolen er udvalgt til sammen med 4 sydfynske skoler at deltage i et Art Study Sydfyn - projekt, der vil omfatte den kommende mellemgruppe. Efter sommerferien 2010 vil 4 kunstnere (forfatter, komponist, scenograf samt danser og koreograf) komme på skolen og være en del af undervisningen.

 

Skolen har søgt om deltagelse i 3-årigt projekt vedr. fastholdelse af unge i uddannelsessystem.

 

Skolens 7. klasser deltager i forskningsprojekt på SDU vedr. sundhed. I alt 40 klasser deltager.

 

Madordning med levering fra Nordagerskolen er tæt på at falde på plads. Der bliver mulighed for bestilling og betaling via internettet. Se www.nordagermad.dk.

 

”Menneskegangen” med overbygningsklasserne asbest-renoveres i påskeferien og resten af renoveringen gennemføres i ugerne efter ferien.

 

Nyt fra medarbejderne

Deltog ikke.

 

Elevrådet

Deltog ikke.

 

2. Økonomi

Besparelser skal findes inden for alle områder af kommunens budget. Undervisningsområdet skal spare 3 %, hvordan besparelsen skal gennemføres, besluttes med udgangen af marts.

Oplæg vedr. internt budget for 2010 for fag og afdelinger blev gennemgået og efterfølgende besluttet. Der er tilfredshed med at pengene dels ud til afdelingerne i stedet for at være øremærket til bestemte fag.

 

3. Skoleårets planlægning 2010/2011

Timefordelingsplanen fremlægges på kommende skolebestyrelsesmøde. Anbefaling at følge det vejledende timetal.

 

4. Skolebestyrelsesvalg 2010

Orientering er udsendt til alle forældre om afholdelse af valgmøde 24. marts 2010 kl. 16.30.

 

5. Udgang i frikvartererne

Tilbagemelding fra elevrådet mangler. Tages op på næste møde.

 

 6. Evt.

Nationale tests er midlertidig stoppet pga. tekniske problemer med selve gennemførelsen. Testene genoptages, når problemerne er afhjulpet.